Đất nông nghiệp diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp Giấy chứng nhận?

Hỏi: Theo quy định của Nhà nước, diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp là 500m2. Tuy nhiên, có trường hợp sau khi tách sổ, diện tích được ghi trong sổ là 475m2. Vậy xin hỏi, trường hợp nào đất nông nghiệp vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù không đủ 500m2?

(damnhan.acl@…)

tach thua dat nong nghiep 3437
Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để tách thửa đất. (Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Do độc giả không nêu rõ đất nằm ở địa phương nào nên bạn cần căn cứ vào quy định hạn mức tối thiểu để tách thửa đất được ban hành bởi UBND cấp tỉnh để làm căn cứ diện tích tối thiểu về tách thửa. Mặt khác, việc tách thửa đất cũng phải phù hợp với những quy định về quy hoạch của địa phương.

Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 (bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định như sau:

“Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Ngoài ra, tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về diện tích tối thiểu được tách thửa cũng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.”

Căn cứ theo quy định trên thì đất nông nghiệp vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận khi diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để được tách thửa. Tuy nhiên, trường hợp này phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đất chính thức có hiệu lực thi hành.

Thứ ba, người sử dụng đất xin được tách thửa đất thành thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu và xin hợp thửa đất đó với thửa khác liền kề tạo thành thửa đất mới.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *